Năm 2022

  • Tốt Nghiệp Nhân Sự Nguồn Khóa 1
  • Team Building
  • Tốt nghiệp Nhân Sự Nguồn (Level 3-4)

Năm của sự phát triển

  • 4 Days - Nâng tầm Quản lý
  • Quỹ Từ Thiện DNG

Năm của sự tăng trưởng

  • Quốc Tế Phụ Nữ 08-03
  • Teambuilding Tháng 07/2020
  • Ngày Hội Văn Hóa Lần 1
  • Hội làng DNG Lần I
  • Hội Làng DNG Lần I - Khu Vực 2