Năm của sự phát triển

  • Quốc Tế Phụ Nữ 08-03
  • Teambuilding Tháng 07/2020
  • Ngày Hội Văn Hóa Lần 1
  • Hội làng DNG Lần I
  • Hội Làng DNG Lần I - Khu Vực 2

Năm của sự tăng trưởng

  • 4 Days - Nâng tầm Quản lý