13 việc làm phù hợp

CHUYÊN VIÊN PHÂN TÍCH DỮ LIỆU

 Full Time
(1 Vị trí)   10.000.000 - 15.000.000    27-02-2024 - 31-03-2024

TRỢ LÝ PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 Full Time
(1 Vị trí)   13.000.000 - 17.000.000    01-02-2024 - 31-03-2024

CHUYÊN VIÊN ĐỐI TÁC NHÂN SỰ

 Full Time
(1 Vị trí)   14.000.000 - 19.000.000    01-01-2024 - 31-03-2024

CHUYÊN VIÊN PHÁT TRIỂN TỔ CHỨC

 
(1 Vị trí)   12.000.000 – 18.000.000    01-01-2024 - 31-03-2024

PHÓ PHÒNG HÀNH CHÍNH

 Full Time
(1 Vị trí)   Thỏa thuận    24-01-2024 - 31-03-2024

TRƯỞNG NHÓM THU MUA

 Full Time
(1 Vị trí)   Thỏa thuận    22-01-2024 - 31-03-2024

KẾ TOÁN TRƯỞNG

 Full Time
(1 Vị trí)   Thỏa thuận    01-12-2023 - 31-03-2024

CHUYÊN VIÊN ĐÀO TẠO DA

 Full Time
(2 Vị trí)   Thỏa thuận    31-03-2024

CHUYÊN VIÊN FACEBOOK ADS

 Full Time
(1 Vị trí)   10.000.000 – 15.000.000/tháng    31-03-2024

CHUYÊN VIÊN THANH TRA & KIỂM SOÁT NỘI BỘ

 Full Time
(1 Vị trí)   Thỏa thuận    23-01-2024 - 31-03-2024

CHUYÊN VIÊN TÀI CHÍNH

 Full Time
(1 Vị trí)   Thỏa thuận    01-02-2024 - 31-03-2024

NHÂN VIÊN TRỰC FANPAGE – TƯ VẤN ONLINE

 Full Time
(30 Vị trí)   8.000.000 – 15.000.000    31-03-2024

LẬP TRÌNH VIÊN PHP

 Full Time
(4 Vị trí)   Thỏa thuận    01-01-2024 - 31-03-2024

Nếu bạn chưa tìm được công việc phù hợp